2019-01-03 @ 19:17

KORG Volca keys + monotron delay: JAMUARY: DAY 2